Delicious tororo konbu.

Jan 14 2013

Delicious tororo konbu.